środa, 30 stycznia 2013

ZG - rowerowy projekt / ZG - bicycle project

English translation - below.

Uwielbiam pomysły, które wpadają do głowy (i do serca) nagle i po prostu się wie, że TO JEST TO, że nie ma bata - trzeba je zrealizować - i kropka. Uwielbiam też patrzeć na to, jak rozwija się rowerowy świat. Cieszę się z tego, jak jeżdżą przyjaciele, kumple, znajomi; osoby bardzo bliskie i dalsze też. Z tych właśnie powodów (i dlatego, że oprócz patrzenia i wymyślania lubię działać) - zabrałam się za tworzenie rowerowej publikacji dotyczącej kultury rowerowej w moim mieście - Zielonej Górze.

Chcę, za pomocą obrazów i słów, opowiedzieć o tych, którzy na rowerach szaleją - skaczą, zjeżdżają, wykonują ewolucje. Freeride'owcach, zwolennikach dirt jumpingu, osobach jeżdżących na ostrych kołach, kręcących się we flatlandowym wirze i o pokonujących terenowe przeszkody trialowcach. O tych, dla których rower to styl, design, zabawa formą. Tych, którzy stalowe ramy w swych warsztatach zamieniają w prawdziwe skarby, własnoręcznie tworząc kosmiczne jednośladowe wehikuły. I wreszcie - o tych, którzy po prostu jeżdżą na co dzień, bo to lubią. Ludzi w różnym wieku, różnego pochodzenia i z rozmaitym doświadczeniem. Słowem - wiele oblicz rowerowego świata, który jest nieodzowną częścią Świata przez duże "Ś". 

Oprócz tego - nie zabraknie zapewne kilku praktycznych "detali", takich jak słowniczek i obrazkowy opis podstawowych części rowerowych oraz części "nostalgicznej", ze wskazaniem na kawałek lokalnej rowerowej historii.

Publikacja powstaje przy współpracy zaangażowanych osób - znajomych oraz znajomych znajomych. Zawiera moje ilustracje, teksty autorskie oraz cytaty i zdjęcia dostarczone przez zaprzyjaźnione osoby "z zajawką". Ma być czymś więcej niż tylko lokalną inicjatywą rowerową. Pod kątem estetycznym - przyjemną dla oka pozycją, wypełnioną (grającymi pierwsze skrzypce) obrazami związanymi z tematyką rowerową, treściowo - dowodem na to, że rowery liczą się, w naszym mieście i poza nim. Czymś, co może stać się zarówno ozdobą półki z książkami,  jak i inspiracją do kolejnych rowerowych eskapad.

Pomysł jest, tworzenie - w toku. Potrzebna jest jeszcze pomoc przy realizacji. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda się doprowadzić do publikacji projektu. Jeżeli jesteś w stanie pomóc, jeżeli uważasz, że warto - pisz. U góry, na blogu widnieje zakładka kontakt - tak najłatwiej do mnie trafić wirtualnie. ;) Z chęcią opiszę, opowiem i odpowiem - na maile, pytania, wątpliwości i propozycje związane z projektem. Wszelkie sugestie - również mile widziane.

Już teraz dziękuję tym, którzy się zaangażowali i sprawili, że maszyna ruszyła do przodu i - cytując pewną bliską mi osóbkę o imieniu Marika - "kręci się jak koło od roweru". :D

UWAGA: wszelkie aktualności można będzie szybko odnaleźć klikając w banner z rowerowym kółkiem, po prawej stronie bloga. Zapraszam też do odwiedzania facebookowego walizkowego oblicza.

 

 


Na rowerach: Foto 1. (od lewej, góra) - na zdjęciu Tomek Grabowski, fot. Adam Brożek
Foto 2. i 3. - na zdjęciu Adam Brożek, fot. Rafał Głód


On bikes: Photo 1. (up, left side) - Tomek Grabowski, photo: Adam Brożek; Photo 2. and 3. - Adam Brożek, photo: Rafał Głód


EN

I love the ideas that fall into the mind (and to the heart), and suddenly you just know that THIS IS IT and that you just need to achieve them - and there is no other way. I also love to look how bicycle world grows. I am pleased to watch the bike ride of my friends, buddies, people very close and further too. For these reasons (and because - besides watching and inventing - I also like to act ) - I've start creating the publication about the cycling culture in my city - Zielona Gora.

Through pictures and words, I would like to tell a story about those people who like to go crazy on their bikes, jump, veer, perform stunts. About freeriders, dirt jumping maniacs, fixed gear riders, those who are spinning in flatland vortex, trial field crossers. About those for whom a bicycle is a style, design, playing with form. Those who love to turn steel frames into a real treasure in their workshops, creating their own, cosmic hand made vehicles. And finally - about those who ride every day, because they just like it. People of different ages, different origins and various experiences. In a word - many faces of cycling world, which is an indispensable part of the World with a capital "W".

In addition to this - there will be probably more of some practical "details" such as a glossary and a pictorial description of the main bicycle parts + the "nostalgic" part, with the piece of local cycling history.

The publication is creating in cooperation with the involved people - friends and friends of friends. It contains my illustrations, copyright texts and quotes & photos provided by friendly people with bicycle passion. It will be something more than just a local cycling initiative. Aesthetic terms - pleasing to the eye position filled with images related to the topic of cycling, in terms of content - proof that bikes count in our city and beyond. Something that can be both - bookshelf decoration and inspiration for the next cycling escapades.

The idea is still creating and work is in progress. What is needed is a help with print & implementation. I hope that together we will make it happen. If you can help, if you think it's worthy of attention - write to me. At the top of the blog you can find a "contact" bookmark - that's the easiest way to contact me virtually. ;) I'll describe, tell and answer for all e-mails, questions, concerns and suggestions about the project - with pleasure. Any suggestions - also welcome.

Already, thanks to those who are involved and made the machine moved forward and - to quote a person which is close to me (named Marika) - "revolve like a wheel of a bicycle." :D

ATTENTION: all news about this project you can find quickly after clicking on a banner with bicycyle wheel, on the rigt side of this blog. I also invite you to visit facebook suitcase page.

Literkowo / Letterish

English translation - below.

Oto trochę nowych literkowych wariacji mojego autorstwa. Zalotną parę "RZ" oraz potworka "U" co niektórzy mogą już znać z projektu "Nie rób byków" (więcej info - także po kliknięciu w banner z byczkiem, po prawej stronie bloga). A tymczasem, wszystkie obecne tu literki powędrowały na ciekawą i inspirującą stronkę (o której wspominałam kiedyś na Facebooku) - Literkowy Plac Zabaw. Znajdziecie tu sporo literkowych pomysłów od ilustratorów całego świata.


EN

Here are some of my new lettering variations. The flirty "RZ" couple and the "U" monster some of you may know from the orthographic book project (more info - also after clicking on banner with a little bull, on the right side of blog). And meanwhile, all of letters which are here appeared also on some interesting and inspiring website (I was talking about it on Facebook some time ago) - The Letter Playground. You can find there a lot of letter ideas by illustrators from the whole world.


poniedziałek, 28 stycznia 2013

Podwójne czarowanie / Double magic


Do Zaczarowanej Walizki trafił bardzo zaczarowany klient - Pan Ząbek: sympatyczny magik-iluzjonista i klaun w jednej osobie. Ciągle w drodze, toteż "ząbkowa" podobizna powstawała (na odległość) między jego show z asami w rękawie i żonglerką w tle, a moim "małym czarowaniem" na kartkach i karteczkach. Efekty - poniżej, a samego Pana Ząbka możecie znaleźć tutaj.

EN (English translation - exeptionally also directly under pictures)

Very magic client visited the Magic Suitcase - Mr. Tooth: friendly magician-illusionist and clown in one person. He is still travelling, so the "toothy" image was created (at a distance) between his show with aces in his sleeve and juggling in the background, and my "little magic" on paper. Effects - below, and Mr. Tooth can be found here.


Pan Ząbek - jeszcze bez kapelusza. /  Mr. Tooth - still without a hat.Królik chwycił nożyczki i pomaga. / Rabbit grabbed the scissors and helps. Cut! / Cięcie!


A oto efekty - taddam: / And here are effects  -taddam:I wersja wektorowa: / And vector version:
 + projekty buttonów: / + button projects:

Tymczasem - Pan Ząbek wciąż w drodze, a i ja zabieram się za swoje papierowe hokus-pokus. ;) / Meanwhile - Mr. Clove is still on the way, and I'm also getting down to my paper hocus-pocus. ;)

niedziela, 13 stycznia 2013

ZACZAROWANA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY / MAGIC ORCHESTRA OF CHRISTMAS CHARITY

"Walizkowa" biżuteria już raz wspomogła skromnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, teraz czas na kolejny finał i kolejną licytację.

Lisek czerwony jak serducho wyskoczył z Zaczarowanej walizki by wesprzeć WOŚP. Licytować, ludziska - o tutaj: http://aukcje.wosp.org.pl/lisek-recznie-malowana-bizuteria-upcyklingowa-i774519


Gorąco polecam również aukcję Diany Karpowicz, autorki ilustracji do książek takich jak "Rodzinna herbatka" Wandy Chotomskiej czy "Lukrecja" z tekstem  P. Wechterowicza: http://aukcje.wosp.org.pl/jurek-owsiak-superbohater-rys-diana-karpowicz-i763021

Rys. / Made by D. Karpowicz

Proszę Państwa, Jurek Owsiak (jak) malowany! 

EN 

Suitcase jewellery supported a little bit Great Orchestra of Christmas Charity in past, now it's time for next edition and for a next auction.

Fox red as heart jumped from Magic Suitcase and supports GOCC! You can bid here: http://aukcje.wosp.org.pl/lisek-recznie-malowana-bizuteria-upcyklingowa-i774519

I highly reccomend also an auction of  illustration made by Diana Karpowicz, polish illustrator, author of pictures for books such as "Lukrecja" with text by Przemek Wechterowicz or "Family Tea" by Wanda Chotomska: http://aukcje.wosp.org.pl/jurek-owsiak-superbohater-rys-diana-karpowicz-i763021

Ladies and Gentelmen, Jurek Owsiak painted beatifully!

 

środa, 9 stycznia 2013

Portfolio: projektowanie graficzne / graphic design

English translation - below.

Portfolio ma to do siebie, że zmienia się, rozrasta i "dorasta" wraz z jego twórcą. I tak oto kolejna gałąź mojego portfolio została aktywowana. :) Projektowanie graficzne, do tej pory dostępne głównie w formie książeczki na Issuu, teraz - podobnie jak ilustracje - dostępne jest w "tumblrowej", bardziej przejrzystej wersji.

Ilustracja - po staremu: mag-suitcase.tumblr.com/ (górna zakładka "portfolio" na blogu przekierowuje pod ten właśnie adres).

Projektowanie graficzne - "po nowemu": ms-dsgn.tumblr.com/.

Oba adresy są powiązane - na jednej stronce można znaleźć link do drugiej i odwrotnie.

A co "nowego w nowym":

1. Opisy w dwóch językach - polskim i angielskim (ilustracyjne jest prowadzone tylko po angielsku, wynikało to głównie ze współpracy z klientami anglojęzycznymi; w przyszłości oba zapewne zostaną pod tym względem ujednolicone)

2. W opisie "About", oprócz enigmatycznego "o mnie" - lista przykładowych klientów.

3. Kilka rzeczy dotąd niepublikowanych.

Portfolio zawiera wybrane projekty graficzne z lat 2011-2012 i będzie, oczywiście, uzupełniane aktualnościami. Miłego zwiedzania i (mam nadzieję) odwiedzania. ;)

P.S. A propos odwiedzania - "stukęła" okrągła liczba blogowych obserwatorów. Fejsbukowym dziękowałam noworocznie, dziękuję i Wam. Obserwujący (i "nieujawnieni" też) - fajnie, że tu zaglądacie. :)Fragmenty przykładowych projektów, które można znaleźć na ms-dsgn.tumblr.com/
Fragments of sample projects which you can find on ms-dsgn.tumblr.com/


 EN

Portfolio changes, grows, and "grows up" with its creator. And so another branch of my portfolio has been activated. :) Graphic Design, so far mainly available in the form of a book on Issuu, now - like illustrations - is available in more clear, Tumblr version.

Illustrations - like earlier: mag-suitcase.tumblr.com/ ( "portfolio" bookmark on the top of this blog redirects to this address).

Graphic Design - the new: ms-dsgn.tumblr.com.

Both addresses are linked - on one site you can find the link to another and vice versa.


What's "new in the new":

1. Descriptions in two languages ​​- English and Polish (illustrative site is conducted only in English, is mainly the result of the work with English-speaking clients, in the future, both probably will be unified in this regard)

2.  In "About" description, except the enigmatic "about me" - a list of examples of customers.

3. A couple of things so far unpublished.

Portfolio contains some graphic designs from the years 2011-2012 and it will be, of course, supplemented by news. Enjoy your visit. ;)

P.S. Speaking of visiting - we have a nice round number of blog observers here. In New Year I thanked the people on Facebook, I would like also to thank you. Followers (and "non-disclosed") - it's nice that you're looking in. :)