poniedziałek, 30 czerwca 2014

Na tropie źródła mocy - grę czas zacząć / On the trail of the source of force - time to start the game

English translation - below.

Oto projekt, który długo czekał na swoją premierę - pierwsza z serii gier dydaktycznych, które zaprojektowałam dla marki New Players. Gry skierowane są do pracowników firm i mają na celu pomoc w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, naukę wzajemnej motywacji, ułatwianie komunikacji czyli wszystko to, co ma sprawić by dzień pracy był przyjemniejszy, a ludziom w firmie żyło się lepiej. Gra "W poszukiwaniu źródeł mocy" jest pierwszym i zarazem najbardziej rozbudowanym do tej pory projektem gry wykonanym przeze mnie, zarówno pod kątem grafiki, jak i ilości elementów. Podczas pracy nad grą odpowiadałam za koncepcję i projekt całej oprawy graficznej, a także za konsultacje z drukarnią na każdym etapie jego realizacji - od przygotowania kart po opakowanie. 


Koncepcja graficzna

Jednych z głównych założeń podczas pracy nad koncepcją graficzną było odejście od sztampowej, "biurowej" estetyki i stworzenie postaci, które pomogłyby zobrazować określone zachowania i postawy i z którymi gracz mógłby się w jakimś stopniu utożsamić, odgrywając swoją rolę. Poszukiwania "oddechu" poza biurem, różnorodność typów osobowości, jak i słowo-klucz: moc, skłoniły mnie do poszukiwania inspiracji w naturze. 

Idealnym motywem graficznym wydał się totem - talizman, symbol mocy, które łączą się w jedno, a z których każda wnosi do źródła coś innego, własnego i odrębnego. Podobnie jest w firmie - każdy, ze swoją osobowością wpływa na całokształt i na funkcjonowanie całej grupy. Totem stał się więc punktem wyjścia dla  reszty - motywów zwierzęcych i uzupełniających całość ozdobnych, leśnych deseni.


Głowy zwierząt na poszczególnych kartach służą jako system oznaczeń. W grze występują trzy grupy kart mniejszych (zostały podzielone na trzy sekcje kolorystyczne - Dążenia, Potrzeby i Nagrody) a w każdej grupie - po dwie postawy, rysy osobowości różniące się dość przeciwstawnymi sposobami postrzegania i rodzajami reakcji. Każdemu z nich postanowiłam przydzielić zwierzę, obrazujące określony typ. I tak oto mamy:
  • lisa lubiącego uzewnętrzniać swoje sukcesy i wilka, koncentrującego się bardziej
    na rozwoju wewnętrznym;
  • zmiennego kota i symbolizującą stabilność sowę;
  • kontaktową, towarzyską wiewiórkę i wydajnego, skupionego na swoich zadaniach niedźwiedzia.


Krótko o samej grze

Gracze wcielają się w role Pracownika i Menedżera. Typy zachowań, które wspomniałam wyżej, potrzebne są podczas tworzenia profilu postaci, którego rolę odgrywa gracz będący Pracownikiem. Obie strony - zarówno Pracownik, jak i Menedżer, wcielając się w swoje role, mają za zadanie stawić czoła hipotetycznym sytuacjom opisanym na dużych kartach (każda akcja opisana jest analogicznie, w wersji dla jednej i drugiej strony - są to codzienne sytuacje, które mogą zdarzyć się w pracy i wymagają rzeczowych rozwiązań). W zależności od tego, jak sprostają zadaniu, otrzymują określoną ilość punktów (żetonów). Oczywiście ten, kto zbierze ich najwięcej, wygrywa.


Zawartość pudełka

Pudełko zawiera 30 małych (trzy grupy kolorystyczne, wymiary standardowych kart do gry) i 20 większych (dwie grupy z opisami sytuacji, format zbliżony do A5) kart, instrukcję i żetony z logo New Players. Dodatkowo został wykonany projekt obwoluty (okładka gry).

By obejrzeć poniższe (i powyższe) zdjęcia i wizualizacje w większym rozmiarze, wystarczy kliknąć na jedną z nich.
Niebawem - więcej o kolejnych grach zaprojektowanych dla New Players. Po leśnej wyprawie przyjdzie czas na zwiedzanie innych światów...


EN


Here’s a project which was waiting for a long time for he's premiere – first part of a series of didactic games, which I designed for New Players. Games are directed to employees of companies and are designed to assist in the development of interpersonal skills, motivation learning, facilitate communication - everything that is important to make the work day pleasant, and the people in the company live better. The game "In the search for sources of force" is first and the most extensive  game project made ​​by me, both in graphics, as well as the number of elements. While working on the game I was responsible for the conception and design of the entire graphics, as well as for consultations with printery on every stage of realisation - from the preparation of cards to the package making.

Graphic concept

One of the main objectives of the work on graphic design was a departure from the stamped, "office" aesthetics and creating a character that would help to illustrate certain behaviors and attitudes and with whom the player could in some way identify with, during playing his role. The search for "breath" out of the office, a variety of personality types and key-word: power, led me to seek inspiration in nature.

Totem seemed to be the perfect motive here - a talisman, a symbol of forces, which combine into one, and each one brings something different to the source, own and separate. Just like in the company - each person with her personality affects on the functioning of the whole group. Totem became a starting point for the rest - animal motifs and complementary ornamental, forestry patterns.

The heads of animals on each of the tabs serve as a system of signs. In the game there are three groups of smaller cards (have been divided into three color sections - Drives, Awards and Needs) in each group - two attitudes, personalities with opposite ways of perceiving and modes of reaction. I decided to mark each of them as an animal, which represents the specific type. And so we have:

• fox who likes to externalize their successes and the wolf, focusing more
for internal development;
• variable cat and owl that symbolizes stability;
• sociable squirrel and bear  which is efficient and focused on their tasks. 

Shortly about the game

Players take on the roles of the Employee and Manager. Types of behavior that I mentioned above are needed to create a character profile for the player who will be an Employee. Both sides - the Employee and the Manager, playing their roles, should face the hypothetical situations described on large cards (each action is described analogically, in the version for both sides - these are everyday situations that can happen at work and require factual solutions). Depending on their actions, they will get a certain sum of points (tokens). Of course, the person who will collect them the most, wins.

In the box

The box contains 30 small (three groups of color, dimensions - standard playing cards) and 20 larger (two groups with descriptions of a situation, similar to the A5 format) cards, instructions and tokens with New Players logo. For the project I also designed the package cover.

To see all images and visualizations in a larger size, just click on one of them.

Soon - more games designed for New Players. After forest expedition will come the time to explore other worlds ...

piątek, 20 czerwca 2014

Letterpress i smak wina / Letterpress and the taste of wine

English translation - below.

W końcu przychodzi moment, w którym realizacje, nad którymi pracowałam przez ostatnie miesiące zaczynają wychodzić na światło dzienne. Czas wyczekiwany - bo w ręce raz po raz trafiają jeszcze ciepłe, pachnące farbą wydruki, a coś, co widziało się na ekranie swojego monitora czy ewentualnie na zdjęciach i próbkach z drukarni, ożywa. Zimowe działania rozkwitają i owocują wiosną i latem. Czas więc na pierwsze owoce.

Na początek - część większej całości, czyli identyfikacji wizualnej dla marki Lazenne. Projekt, w którym ilustracje akwarelowe łączą się z grafiką wektorową, ulubiona typografia z ulubioną techniką drukarską, a zapach cydru z posmakiem wina. Marka zajmuje się bowiem dystrybucją bagażu służącego do przelotu z większą ilością butelek wybranego napoju. Wino wybrane po degustacji w Prowansji, toskańska oliwa czy butelki ulubionego belgijskiego piwa mogą być bezpiecznie, legalnie i wygodnie przetransportowane w podróży, także podczas odprawy lotniskowej. Ze względu na specyfikę marki, jak i na fakt, że ma ona swą siedzibę we Francji, całość utrzymana jest we "francuskim" klimacie i z założenia ma mieć stylowy, ale przy tym lekki charakter. Więcej - na pewno niebawem, projekt wciąż w toku. Na pierwszy ogień idą wizytówki  i ulotki, które są już w obiegu, i oczywiście projekt logo, stanowiący punkt wyjścia dla kolejnych realizacji. 

Wizytówki wydrukowane zostały w technice letterpress, z jednostronnym tłoczeniem, dzięki któremu logo nabrało (charakterystycznych dla letterpressowych wydruków) apetycznych wypukłości ;), tło każdej z wizytówek - indywidualnego charakteru, a papier ma solidną grubość i szlachetny charakter. 

(Wybrane zdjęcie można powiększyć, klikając w nie)

Ulotki drukowano już na offsecie. Powstały dwa rodzaje - angielska wersja językowa dla klientów oraz francuska dla dystrybutorów. Różnią się nie tylko rewersem - również ręcznie malowane hasła na awersie powstały w dwóch językach. Dodatkowo, wersja francuska, łączy ilustrację malowaną akwarelą z prostą grafiką wektorową na rewersie (prezentacja opakowania).
Niebawem - kolejne etapy podróży z walizką w ręku i smakiem wina w tle. ;)


EN

At last there comes a moment where the projects on which I worked for the last few months are beginning to come to light. Awaited - still warm prints, smelling of paint and now anything seen on the computer screen or eventually as the photos and proofs from printer's house, comes to life. Winter activities flourish and bear fruit in the spring and summer so now it's time for first fruits.

For the beginning - the part of a larger whole, visual identification for the brand named Lazenne. The project, in which watercolor illustrations are combined with vector graphics, favorite typography with favorite technique of printing, and the smell of cider with a taste of wine. Brand is in the distributor of luggage used for traveling with more bottles of selected beverage. Wine collection after wine tasting in Provence, Tuscan olive or Belgian beer can be safely, legally and conveniently transported on the road, on the airport during check-in. Due to the nature of the brand and the fact that it has its headquarters in France, the whole project is maintained in the "French" mood and it is intended to be stylish, but at the same it has light character. More - for sure soon, the project is still in progress. First, for now - business cards and flyers which are already in use and, of course, the logo design, which is the starting point for the next elements.

Business cards were printed in letterpress technique, with one-sided embossing, so the logo is (it's specific for letterpress printing) covex. Background of each of the cards has individual character because of the way of applying paint, and the paper has its own, specific thickness and noble character.

(Click on the photo to see it in bigger version)

Flyers were printed on the offset machine. There are two types of them - the English language version for customers and the French one, for distributors. Difference can be seen not only on the reverse - also hand-painted lettering on the watercolor illustration was created in two languages. In addition, the French version combines painted illustration with simple vector graphics on the reverse (presentation packaging).

Soon - next stages of the trip with suitcase in hand and the taste of wine in the background. ;)
środa, 18 czerwca 2014

Pocztówki z Hiszpanii - z wystawowej sali / Postcards from Spain - from the exhibition hall

English translation - below.

Wystawa Pocztówki z Hiszpanii  trwa. Poniżej - mały podgląd w postaci kilku zdjęć z przygotowań oraz z samej wystawy - ten, komu nie po drodze do Fundacji Salony, a chciałby "zajrzeć" choć na chwilkę, więcej zdjęć znajdzie tutaj.

Choć ze względu na wykorzystanie różnych mediów (ilustracje - akwarela, mural - akryl, grafika wektorowa, fotografia, ruchome obrazy, etc.) wystawa ma dość interdyscyplinarny charakter, przyznam, że traktuję ją głównie jako wystawę szeroko pojętej ilustracji. Nawet fotografie stanowią tutaj bardziej ilustrację rzeczywistości niż formę reportażu, skupiając się na jej skrawkach, malowanych, barwnych obrazach, subiektywnych odczuciach. Zdradzają, co przykuwało mój wzrok: ręcznie malowane liternictwo, bogactwo deseni, dekoracyjność - to, co staje się inspiracją i punktem wyjścia dla tworzenia kolejnych obrazów, jednym z "motorów napędowych" prowokujących do powstania pozostałych prac widocznych na wystawie.

Cykl "pocztówkowy" z pewnością będę kontynuować, ilustrując inne odwiedzane miejsca. Kontynuacja - zapewne już niebawem. ;) A tych, którym jednak po drodze będzie, zapraszam raz jeszcze do obejrzenia wystawy na żywo, w Fundacji Salony - do 30. lipca.


English translation - below.

Exhibition Postcards from Spain is currently opened. Above - a small preview in the form of a few photos - those who are not on the way to the Salony Foundation (in Poland), and would like to have a look, more photos will find here

Although due to the use of various media (watercolor illos, mural - acrylic, vector graphics, photography, motion pictures, etc.) exhibition is quite interdisciplinary, I treat it primarily as an exhibition of illustration. Even the photographs here are actually more illustrative series than a form of reportage, they're focused on the painted, colorful fragments, subjective feelings. They tell what catched my eyes: hand-painted lettering, richness of patterns, decorative impressions - all what is an inspiration and starting point for making the new images, creating the rest of works shown on the exhibition. 

I will continue the postcard cycle for sure, illustrating other places which I visited. And I think that continuation will took place soon. ;) And those who can appear in Salony - I invite you once again to see the exhibition live - it's available till July 30.

piątek, 6 czerwca 2014

Pocztówki z Hiszpanii - wystawa / Postcards from Spain - exhibition

English translation - below.

Już za tydzień - Pocztówki z Hiszpanii czyli wystawa moich prac w Fundacji Salony. Porcja ilustrowanych pocztówek, tworzonych jeszcze w Andaluzji, pojawiła się już tutaj, na blogu. Seria wciąż jest kontynuowana po powrocie do Polski (który miał miejsce w kwietniu). Część wystawy stanowić też będą zdjęcia... a reszta wkrótce, również bardzo "pozakartkowo", interdyscyplinarnie i przede wszystkim - na miejscu. ;) Serdecznie zapraszam. Więcej informacji na plakacie i tutaj (plakat można powiększyć klikając w niego).
EN

In next week, on Thursday, June 12 - Poscards from Spain, my exhibition in Salony Foundation (Zielona Góra, Poland). Portion of illustrated postards, created in Andalusia, already appeared here, on this blog. Series is still continuated after my return to Poland (which took place in April). Part of this exhibition will also photos... and the rest - soon, also  beyond paper cards, in interdisciplinary version and first of all - right on place, in Salony. ;) You are cordially invited. :) And if you would like to see bigger version of poster above, just click on it.

niedziela, 1 czerwca 2014

Wszystkiego naj dla dzieci małych i dużych! / All the best for small & big kids!

English translation - below.

Dziś Dzień Dziecka... pamiętajcie o dzieciach obok siebie i w sobie - każdego dnia. ;) Z tejże okazji (i zapewne z tęsknoty za słodyczami) powstał ten, jakże "słodziaszny" króliczek. :> Miłego świętowania!
EN

Today (in some countries, among them - also in Poland) Chlidren's Day... remember about kids around you and inside of you - every day. ;) For this occasion (and perhaps also because of my longing for sweets) was created this such-a-sweet bunny. :> Happy celebration!