czwartek, 28 lutego 2013

Zimowe warsztaty - tak było / Winter workshops - that's how it was

English translation - below.

Na przełomie grudnia i stycznia pochylałam się nie tylko nad swoimi pracami, nie tylko nad własną kartką i własnymi farbkami. W trakcie ferii zimowych miałam okazję pracować z kilkoma grupkami przesympatycznych bardzo młodych twórców, co oznaczało sporo pracy, ale i dużo energii i inspiracji, którą od nich otrzymałam. Podczas kilku warsztatów wspólnie poznawaliśmy nowe oblicza tworzenia, ucząc się od siebie - w końcu prowadzący nie tylko przekazuje wiedzę, ale i uczy się czegoś nowego od innych. Czas na małą retrospekcję.

1. Dzień Otwarty Fundacji Salony - Warsztat ilustratorski dla najmłodszych, 9. grudnia

Na mój warsztat przybyły w większości maluchy młodsze niż planowana grupa wiekowa, ale wszystkie dzielnie słuchały, pracowały i stworzyły piękne ilustracje. Najpierw powiedzieliśmy sobie wspólnie, co to właściwie jest ilustracja. Potem każde z dzieci otrzymało do zilustrowania jedno proste zdanie - fragment krótkiej opowiastki, stworzonej na potrzeby warsztatu. Na koniec wspólnie obejrzeliśmy prace i ułożyliśmy je w jedną historię.

2. Ferie zimowe w Fundacji Salony - warsztaty dla młodzieży "Stacja: ilustracja", 21.-22. stycznia:

Dzień I - ilustracja książkowa

Poprzedzony krótką prezentacją dotyczącą ilustracji warsztat, w czasie którego - podobnie jak w przypadku dnia otwartego fundacji - każdy z uczestników miał za zadanie zilustrować fragment krótkiej opowieści. Tu zdania były bardziej złożone, wymagały bardziej abstrakcyjnego myślenia, a dodatkowo - były wypisane bezpośrednio na kartce, przez co każdy młody artysta musiał zadbać o to, by obraz współgrał z tekstem nie tylko treściowo, ale i wizualnie. Na deser, po wspólnym omówieniu prac, była mała nagroda - pokaz kilku krótkometrażowych animacji.
Dzień II - ilustracja prasowa

Każdy  uczestnik dostał ten sam tekst prasowy (przygotowany na potrzeby warsztatu), na wydruku imitującym stronę gazety - z pustym miejscem przeznaczonym na ilustrację. W drugim dniu warsztatów operować można było wyłącznie czernią i bielą - w ruch poszły więc cienkopisy i tusz. Młodzież przekonała się, jak różnie mogą być sposoby pokazania formy i głębi, światła i cienia bez użycia koloru. Okazało się też, że jedną prostą historię można pokazać na wiele - równie trafnych - sposobów. Warsztat, jak w pierwszym dniu, poprzedziła prezentacja, a zakończył pokaz filmów krótkometrażowych.
3. Ekoferie w Bibliotece Norwida (Oddział Pana Kleksa) - warsztaty z projektowania biżuterii upcyklingowej - 24.-25. stycznia

Co to jest upcykling? Czym różni się od recyklingu? Jak i z czego zrobić swoją ekologiczną biżuterię? Na te i inne pytania poznały odpowiedź dzieci uczestniczące w dwudniowych warsztatach w Oddziale Pana Kleksa. W czasie zajęć przeplatanych filmami, prezentacjami zdjęć pełnych inspiracji i pogadankami na temat upcyklingu i tworzenia biżuterii, dzieci stworzyły swoje komplety ozdób oraz opakowania na biżuterię. Większa i bardziej zróżnicowana grupa wiekowa, trochę rozgardiaszu, mnóstwo energii i pełne ręce roboty. ;)Zdjęcia: Magda Chołuj, Oddział Pana Kleksa i ja

Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom warsztatów, m.in. gościom z Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku za zapał i przybycie z innej miejscowości specjalnie po to by stworzyć piękne prace. Za pomoc organizacyjną - Oddziałowi Pana Kleksa oraz Marcie Genderze i wolontariuszkom z Fundacji Salony. I wreszcie - wszystkim tym, którzy udostępnili swoje drobiazgi i umożliwili dzieciom stworzenie wyjątkowej upcyklingowej biżuterii.

EN

At the end of December and in January I was leaning not only over my own works, cards and paints. During the winter break I had the opportunity to work with several groups of very nice and very young artists, which meant not only a lot of work, but a lot of energy and inspiration that I received from them. During a series of workshops we were descovering new ways of creating, learning from each other -  well, teacher not only teaches but also learnes something new from others. It's time for a little retrospective.

1. Open Day of Salony Foundation - Workshop illustrator for children, 9. December

For my workshop came kids younger than I've expected, but anyway, they all bravely listened, worked and created beautiful illustrations. First, we said together, what exactly
is an illustration. Then each of the children received to illustrate one simple sentence - a piece of short story, created for the workshop. At the end of the work we watched together finished illustrations and arranged the one whole story with them.

2. Winter Holidays in the Salony Foundation - workshops for youth "Station: illustration", 21.-23. January:

Day I - book illustration


Workshop preceded by a short presentation about illustrations. Each participant was asked to illustrate a short fragment of one story. Like during Open Day but here sentences were more complex, they required more abstract thinking, and in addition - were written directly on the sheet, so that every young artist had to make sure that the image harmonizes with the text, not only in content, but also visually. For dessert, after a joint discussion about finished works, there was a small reward - a show of few short animations.

Day II - Press illustration

Each participant got the same "press text" (prepared for the workshop),on imitation of newspaper page - a blank space on it was reserved for the illustration. In the second day of the workshop kids could work only in black and white - with fineliners and ink. Youth convinced how many ways they have to show the form and depth, light and shade without color. We also found that a simple story can be shown in many relevant ways. Workshop, as on the first day, was preceded by a presentation and ended with
demonstration of some short films.

3. Eco Vacations in the Norwid Library (Mr. Klex Department) - upcycled jewelry design workshop, 24.-25. January

What is upcykling? How does it differ from recycling? How we can make green jewelry and what materials we can use for it? Answers for those and other questions were looking participants of two-day workshop at the library. During the workshops supplemented by movies, presentations, images full of inspiration and talks about upcykling and jewelry making, children created their sets of jewelry and packaging. Larger and more diverse age group, a little mess, a lot of energy and a lot of work. ;)
 


Thanks again to all participants of the workshop, including guests from Municipal Cultural Centre in Czerwiensk, for the enthusiasm and for the arrival from different town just to create those beautiful works. For the organizational support - to whole Mr. Klex Department and to Marta Gendera from Salony Foundation and to volunteers. And finally - to all those who share their trinkets and enabled children to create a unique upcycled jewelry.

Photos: Magda Chołuj, Mr. Klex Department and me

poniedziałek, 18 lutego 2013

ZG-bike project w mediach / ZG-bike project in the media

English translation -below.

W poprzednim poście (czyli tutaj) znalazł się zapis audycji radiowej poświęconej projektowi rowerowemu. Dziś - czas na słowo pisane - ukazał się bowiem artykuł w "Gazecie Wyborczej". Do odczytania tutaj albo na załączonym obrazku (można kliknąć w obrazek by go powiększyć).

Od kilku dni napływają maile, zdjęcia, historie. Do rowerowego grona dołączają wciąż nowe osoby: kolarze, trialowcy, uczestnicy triathlonu i pasjonaci - po prostu. Odzew z Waszej strony jest naprawdę spory, zapowiada się nieźle i jest w czym wybierać. 

 Na wszystkie wiadomości odpowiadam, za wszystkie bardzo dziękuję! :)


 EN

In last post (here) appeared a record of broadcast about bike project. Today it's time for the written word - an article in "Gazeta Wyborcza". It's also in polish but the most important parts are translated below.

For several days mails, photos, stories are coming to me. A lot of new people joined to this bicycle team: trial riders, participants of triathlon and people with bicycle passion - just like that. The response from you is really big, is going to be good and there's a lot of materials to choose from.

 I reply to all messages, thank you very much for all! :)

Parts of article:

This album will be pretty crazy, because among us they are not only Sunday cyclists, but also fierce riders, mountain "stuntmen" and fixed gear guys.

The bicycle project makes Magda
Kościańska, a young graphic artist. She is the author of the Magic Suitcase - online blog full of drawings, sketches and prints. The second, equally important hobby are bikes. She travels across Zielona Gora on a blue bike with white dots, even when it's snowing.

- For 1.5 years I lived in Wroclaw. I got to know the local way of life and opportunities for cycling in Wroclaw cyclists communication. It looks better than in our town. After returning to Zielona Góra enthusiasm of daily rides dropped down. Many people here do not treat cyclists as equal road users! They often don't see that bike can be a good way of transportation - but only a way of recreation. Too bad - says Magda.

I came up with "ZG - project bike". It has come to the people, who, like those of the great cities of Europe are working out freeride, dirt jumping and downhill.

(...)

Every day she's drawing, making new plans and looking for the next bike enthusiasts. One of them is Rafał Głód, freerider from Zielona Góra. Rafał works out in five years (...). He rides with he's crew on the Piastowskie Hills, in Bytom Odrzański and Głogów. In the summer they were going to the mountains. - It gives you a lot of adrenaline. Once you start, it's hard to stop. Unfortunately, the downhill is not popular, so there is still a lack of good bikeparks in Poland - Rafal sums.

He sent some pictures to Magda and wrote some text about cycling downhill. He became the face of a promotional album. - Cycling culture can only gain on this album. More people will get on the bike. And that's the point! - Says Rafał.

Do you have a passion for cycling? You can also find yourself in the album. Write to Magda: magic00suitcase@gmail.com.
 

[Text: Agata Źrałko]
 


sobota, 16 lutego 2013

Otwarcie wystawy i audycja / Exhibition opening and broadcast

English translation - below and under the pictures (after polish quotes).

Poniżej - trochę zdjęć z przygotowań oraz z wczorajszego otwarcia mojej wystawy w Mediatece Szklana Pułapka, a na końcu posta - zapis czwartkowej audycji radiowej VIP Room w Radiu Index dotyczącej moich prac, projektu rowerowego (przede wszystkim) oraz wystawy właśnie. Zapraszam do wysłuchania i przejrzenia, a tych, którzy będą mieli okazję być do 14 marca w Zielonej Górze - do obejrzenia wystawy na żywo.

Więcej zdjęć z wystawy - na fejsbukowej stronie Mediateki Szklana Pułapka.

EN

Below - some pictures from preparation and yesterday's opening of my exhibition at "The Trap of Glass" Media Library and record of the Thursday's broadcast "VIP Room" (in Radio Index - broadcast in polish) - an interview with me about my works, the bike project (primarily) and also about the exhibition. Feel free to listen to and review, and those who will have the opportunity to be up to 14 March in Zielona Gora - I invite to watch the exhibition live.

More pictures from the opening
- on the Facebook fanpage of
"The Trap of Glass" Media Library.<click

Przygotowania... / Preparation process...Jeszcze tylko tabliczki z opisami. / One more thing - description plates.


"Tak, można dotykać, oglądać i przeglądać (a nawet należy)" - "stołowe" eksponaty. / "Yes, you can touch, see and browse (and you even should)" - table exibits.


Walizkowe wizytówki. / Suitcase cards.Projekt rowerowy "ZG-bike project" - jeden z głównych "bohaterów" wystawy. / ZG-bike project - one of the main "characters" of the exhibition."Zakręć kołem!" / "Spin the wheel!""Teraz możesz powiedzieć, że miałaś wystawę pod palmami." / "Now you can say that you had an exhibition under the palm trees." :)


Była syrenka w cieniu palm... / There was a mermaid in the shade of palm trees...


...dziwni brodacze i zwierzaki w świetle reflektorów... /...weird beardmen and animals in the spotlight... ...goście... / ...guests... ♥...więcej gości. / ...more guests. ♡

Zdjęcia / photos: Feliks Marciniak; 
fot. 6 i 9 Marta Bieława (mediateka); fot. 1. i 4. - ja/ me


A poniżej - przedwystawowa audycja: / And the broadcast before exhibition - below:

wtorek, 12 lutego 2013

Walizkowa Wystawa / Magic Suitcase Exhibition

English translation - below.

Ok, "obudziłam się" - na Fejsbuku info było, ale jeszcze czas na post blogowy. :)

Zapraszam serdecznie na otwarcie wystawy mych prac. Miejsce: Mediateka "Szklana Pułapka" (Zielona Góra), czas: 15 lutego, 19:00. Przybywajcie, przybywajcie! ;) A jeśli przybyć nie możecie - relacja wkrótce.
EN
 
Ok, I "woke up" - there was an Facebook info, but it's also a time for a blog post. :)

I invite you to the opening of an exhibition of my works. Place: Media Library "Szklana Pulapka" (EN: "Glass Trap", Zielona Gora, Poland), time: February 15th, 7:00 PM. See you there! ;) And if you can't arrive - report soon.