piątek, 12 lipca 2013

ZG-bike project - uwaga, wsparcie poszukiwane! / ZG-bike project - attention, support wanted!


English translation - below.

Panie i Panowie, ZG-bike project właśnie został aktywowany na stronie polakpotrafi.pl! Dwa miesiące, 10 tysięcy do uzbierania. Tak, to jest możliwe. ;) Wiele kreatywnych projektów zostało już zrealizowanych dzięki portalowi - wierzę, że uda się i tym razem.

Poniżej - krótki spot promujący projekt oraz więcej informacji.


(Spot można obejrzeć również na Vimeo)


Kliknij w obrazek by przenieść się na stronę akcji. / Click on a picture to move to the action's website.


Dlaczego crawdfunding (i co to właściwie jest)? Projekt i prace nad nim to z jednej strony tworzenie, ilustrowanie, mnóstwo wsparcia, pozytywnej energii i zaangażowania ze strony coraz to nowych osób, a z drugiej - żmudne pisanie wniosków, poszukiwanie źródeł wsparcia, wielomiesięczne oczekiwanie na - nierzadko odmowną - odpowiedź w biurach i urzędach. Biurokratyczne "przeszkody" nie odstraszają jednak, a projekt wciąż czeka by ruszyć do przodu - i właśnie portale crowdfundingowe to umożliwiają. Społeczność finansuje projekt, a każdy z wspomagających decyduje o tym, jak duży będzie jego wkład. Forma ta nie tylko umożliwia przyspieszenie działań nad projektem, ale też świetnie wpisuje się w samą ideę ZG-bike project, który już niemal od podstaw współtworzy coraz więcej osób. Portal ma umożliwić pozyskanie większej części potrzebnej kwoty, jako jedno ze źródeł finansowania projektu.

Jeżeli więc uważasz, że warto, pomóż ruszyć tej maszynie do przodu. Zakręć kołem! :)


EN


Ladies and gentelmen, from now you can support ZG-bike project on crowdfunding website, polakpotrafi.pl! Two months, 10000 PLN to collect. Yes, it's possible. ;) A lot of creative projects were realised thanks to websites like that - I belive that this time it's  also possible. :) 

Above - short promo-spot and more info.
(You can watch the spot also on Vimeo)

Why crawdfunding (and what is it actually)? Project and work on it means - on the one hand - creating, illustrating, lots of support, positive energy and commitment from more and more people, on the other - a tedious writing of applicationss, searching for sources of support, many months waiting for - often negative - answer in offices. Bureaucratic "obstacles" are not scary anyway, because this project is still waiting to move on - and crowdfunding portals allows it. Community funds the project and every support person decides about the amount of the financial contribution. This form not only enables rapid progress on the project. It's also referring to the very idea of ​​ZG-bike project, with its social character. This is one of ways of project funding - it gives an opportunity to gain most of necessary funds.

If you think it worths it, help move this machine forward. Spin the wheel! :)

1 komentarz: